live telecast image

ब्लॉग/इतर

गुरुपौर्णिमा १३ जुलै २०२२

पुढे पहा..

Shri Gon...  ।   13 Jul 22  ।   विशेष का...

आजचे प्रवचन

लोभाच्या चित्तीं धन । तैसें राखावें अनुसंधान ॥

मंगलांत मंगल, शुद्धांत शुद्ध जाण । एक परमात्म्याचें अनुसंधान॥ हें बीज लावलें ज्यांनीं । धन्य धन्य झाले जनीं ॥ अचूक प्रयत्न तोच जाण । ज्या प्रयत्नांत न चुकतें अनुसंधान ॥ सत्य करावें भगवंताचें अनुसंधान । जेणें दूर होईल मीपण ॥ ‘ मी माझें ’ म्हणून सर्व कांहीं करीत जावें । परि भगवंतापासून चित्त दूर न करावें ॥ मारुतिरायाचें घ्यावें दर्शन । त्याच्याच कृपेनें राखावें अनुसंधान ॥ लोभ्याचे चित्तीं धन । तैसें राखावें अनुसंधान ॥ दूर गेला प्राणी । परत येण्याची वेळ ठेवी मनीं । तैस...

पुढे पहा..

श्रीरामनवमीला गोंदवल्यात पुन्हा दुमदुमला रामनामाचा जयघोष

सियापती श्रीर...

पुढे पहा..

हाचि निरोप गुरूंचा

सीमोल्लंघन

श्रीराम समर्थ

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघन ! आपण सीमित आहोत. देहबुद्धीने मर्यादित आहोत. ईश्वर हा दृष्यापलिकडे असल्याने असीम आहे. तो ‘आहे’ एवढेच सांगता येतं; हेच नाम ! म्हणून नाम घेणं हेच सीमोल्लंघन ! नाम व भगवंत एकरूप आहेत व ...

पुढे पहा..

श्रीरामचरितमानस
(निरुपणे श्री रवींद्र पाठक )

अवश्य पहा

वचन परिमळ