विश्वस्त मंडळ 24 Mar 24 विशेष सूचना

नवीन प्रसाद व्यवस्था

श्रीराम समर्थ

गोंदवले येथील श्रींच्या प्रसादालय नूतनीकरणाचे काम हाती घेतलेले आहे शिवाय पाणी टंचाईची तीव्र समस्या असल्याने नेहमीच्या प्रसाद वाटप व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. ताटातून प्रसाद देण्याऐवजी द्रोणातून पोटभर प्रसादाचे वाटप केले जाते. प्रसाद ग्रहण करण्याची व्यवस्था नेहमीप्रमाणे प्रसादालयातच आहे. हा बदल ११ मार्च २०२४ पासून अंमलात आणण्यात आला आहे सर्व भाविकांनी याची नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.