विश्वस्त मंडळ 07 Sep 23 विशेष कार्यक्रम

कृष्ण जन्म सोहळा २०२३

श्रीराम समर्थ 

गोंदवले येथील कृष्णजन्म सोहोळ्याचे चित्रीकरण .